Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling mandag, den 23. januar 2017.


Med et tilbageblik på Elevsamfundets virke i 2016 er der tre ting at kommentere: Jubilararrangementet i juni, årsskriftet og et bestyrelsesmøde i november:


Jubilararrangementet i juni.

Der kunne bydes velkommen til 8 70 års jubilarer, 2 65 års, 18 60 års, 41 50 års, 9 45 års, 52 40 års, 9 30 års og 98 25 års. Det var rektor Lone Mailandt Poulsen, der bød varmt og engageret velkommen, og splitflaget var naturligvis hejst i dagens anledning.

Det bliver i alt 237 jubilarer – et flot antal! Og det er værd at bemærke, at der er en god spredning over årene og et pænt antal 25 års jubilarer, for det er især blandt dem, vi skal rekruttere nye medlemmer til elevsamfundet.

Den ombyggede/færdigrenoverede skole var endelig færdig og præsenterede sig flot, indbydende og imponerende.

Vi kunne glæde os over godt vejr, og stemningen var som sædvanlig god og munter; - der var rigelig tid til, at jubilarer kunne snakke sammen, noget vi er opmærksomme på er vigtigt. Jubilarerne kommer jo netop for at udveksle minder og høre om, hvad hver især har oplevet over årene.


Årsskriftet.

Skriftet kom igen ud til tiden – det var igen lykkedes at samle det sædvanlige materiale om skolen og byen og et par interessante artikler. Vi takker Svend Beier, Karl Lildholdt og Olaf Becker, som leverede artiklerne.

Det er redaktionens holdning, at skriftet ud over vore egne referater om bl. a. jubilararrangementet, skal indeholde lidt om skolen – især dimissionen og rektors dimissionstale; men også artikler, som kan være interessante for vore medlemmer. Vi har hidtil kunnet overholde et princip om at artiklerne skal være skrevet af ”gamle” elever. Det håber vi at kunne fastholde.

Det er en stor fordel, at Lektor em. Jens Ingwersen har påtaget sig at lave lay-outet. Det er en stor lettelse og også en besparelse; - og så er det nogle hyggelige møder vi har, medens det står på; -  og det har medført, at vi har fået en del opmuntrende kommentarer om skriftet. Vi har derfor meget at takke Jens for.


Bestyrelsesmøde i november.

Vi havde sat følgende overskrift til mødet: ”Er modernisering/ændringer af elevsamfundets virke nødvendig!?” – Efter en kort drøftelse var der enighed om, at konceptet med årsskrift, jubilararrangement og legatuddeling er godt, men at der efterhånden skal rekrutteres nye og yngre bestyrelsesmedlemmer, der kan medvirke til evt. fornyelser og sikre elevsamfundets beståen. Tættere tilknytning til skolen er nødvendig.

Årsskriftet skal holde sammen på medlemmerne. Vi har drøftet, om årsskriftet i fremtiden skal udsendes digitalt; - men det afstår vi foreløbig fra. Vi tror vore medlemmer foretrækker at have et gedigent skrift i hånden. Der var enighed om, at vi ikke har behov for at gå på face-book. Vort behov for digital kommunikation med medlemmerne er begrænset og opfyldes af vor hjemmeside.

Medlems- og adressekartotek er under modernisering. Det indebærer en del lettelser, og det nye forventes taget i brug ved udsendelsen af årsskriftet for 2017.

Jubilararrangementet ændres i 2017 og vi regner med, at det hele kan foregå på skolen. En af grundene til at det ændres er, at BaneGården Kunst- og Kultur er lukket.

Skolekontakten skal være stærkere. Det opnås ved at opfordre nogle lærere fra skolen til at indtræde i vort arbejde. Det er en glæde at kunne meddele her i dag, at følgende lærer har taget imod vor opfordring:

Birgitte Borchers Pedersen, Louise Ejlskov Rohrig og Troels Todsen.


Vi har drøftet denne løsning med Rektor Lone Mailandt Poulsen. Hun har støttet vore tanker, og ser gerne at elevsamfundet kan fortsætte sit virke.


Til slut TAK til bestyrelsens ihærdige medlemmer for indsatsen i det forløbne år. Vi har det utroligt hyggeligt og muntert, når vi er sammen – og vort engagement bakkes heldigvis op af mange venlige kommentarer fra medlemmer og jubilarer.Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:


Frank Christiansen, 61 71 28 67

Mail: fcribe@hotmail.com


Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39

Mail: annedorte51@hotmail.com

Aabenraa Statsskoles Samfund

© 2011