AABENRAA STATSSKOLES SAMFUND

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Mandag, den 23. januar 2012 kl. 17 på Folkehjem

 

 

Dagsorden/Referat

Ud over bestyrelsen var der mødt 4 medlemmer og revisor.

 

Valg af dirigent

Formanden blev valgt.

 

Beretning.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning ( se nedenfor), som blev enstemmig godkendt. Under den efterfølgende drøftelse af foreningens aktiviteter, var man enig om, at det nok er rigtigst at fortsætte med at afholde generalforsamling, selvom der kun er få fremmødte.

På baggrund af formandens bemærkninger i beretningen drøftedes foreningens fortsatte eksistens.

Man konstaterede, at det stadig går godt, men at det kan være vanskeligt at finde afløsere for nuværende bestyrelsesmedlemmer. Der er endnu ingen, der har ønsket at træde tilbage, selvom gennemsnitsalderen er betænkelig høj. Vi plejer også at fastholde, at medlemskab af elevsamfundets bestyrelse er på livstid. 

Men der skal også være en medlemsskare at holde sammen på, - og det er der heldigvis stadig, men der er for lille tilgang af nye – selv i forbindelse med jubilæerne.

Opgaverne for elevsamfundet ligger på to områder: Jubilararrangementet og Årsskriftet. Man konstaterer i drøftelsen her, at foreningen ikke kan opretholdes uden et årsskrift; - en hjemmeside alene kan kun være et redskab til at samle jubilarer. Det blev nævnt, at med de moderne elektroniske hjælpemidler som facebook er det blevet lettere at få kontakt til gamle elever til jubilararrangementer.

Foreningen har en del midler, som man kan se i regnskabet. Det har ofte været drøftet om foreningen skulle give en legatportion til en elev på skolen eller til et projekt for elever på skolen af en eller anden karakter. Det vil vi fortsat overveje.

Men under alle omstændigheder vil vi undgå at tære på formuen, idet målsætningen må være, at den – i tilfælde af at foreningen opløses – gives som en legatfond til skolen.

Arkitekt Ole Weile (S1969) var til stede og gav os en redegørelse for skolen udvidelsesplaner, som også har været omtalt i årsskriftet.

 

Regnskabet.

Kasserer Jesper Mastrup forelagde regnskabet, som, igen viser et pænt overskud.

Regnskabet blev godkendt.

 

Valg til bestyrelsen.

Hans Schmidt, Anne-Dorte Schmidt, Carl Ludwig Callsen og Elisabeth Hertzum blev genvalgt.

Og Frank Christiansen blev indvalgt som nyt medlem.

 

Valg af revisorer.

Poul Hviid og Jens Peter Petersen blev genvalgt.

 

Eventuelt.

Der var ingen bemærkninger her.

Formanden takkede de fremmødte for den interesse de viser elevsamfundet.

 

Herefter indfriedes løftet om et solæg med en øl og en snaps.

Det blev et hyggeligt møde.

 

 

BESTYRELSENS BERETNING TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

”Denne dag er altid en glad dag, som jeg glæder mig til! – sagde rektor Ole Daneved, da han modtog jubilarerne ved arrangementet den 18. juni 2011. Han fremhævede også, at Aabenraa Statsskole er et af de meget få gymnasier, der har et elevsamfund, som gør en indsats for at holde sammen på dimittender fra skolen. Vi glæder os over den imødekommenhed, skolen derved viser os.

Vi kan sige, at det er så som så med at holde sammen på tidligere elever, for de helt unge melder sig ikke ind og det er kun få, der melder sig ind efter eller i forbindelse med 25 års jubilæet. Men vi har da endnu ca. 750 medlemmer, hvoraf ca. 200 er livsvarige – fra den gang vi endnu havde den ordning.

Men vi kan glæde os over, at det stadig er muligt at samle over 200 65 års, 60 års, 50 års, 40 års og 25 års jubilarer. I år var der ingen 70 års jubilarer.  Mødeprocenten er yderst forskellig. 25 års jubilarerne kunne i år mønstre 50% i gennemsnit. Enkelte 25 års klasser var således endnu højere.

Der er mange repræsentanter fra holdene, der hjælper os med at finde adresser på de dimittender, der ikke er medlemmer hos os. Dem skylder vi en stor tak.

Programmet er det samme, som det har været i mange år nu, og det agter vi at fortsætte med.

Skolen bakker op om jubilarfesten – pedellerne og medarbejderne i kantinen sørger for, at alle får en god oplevelse ved morgenbordet og mødet med skolen.

 

Årsskriftet kom ud til tiden. Lay-outet, som bogtrykkeren er ansvarlig for, er ordentligt og farverigt, og det er da også lykkedes at samle både artikler og stof af forskellig art, så der er lidt for enhver smag. Vi sakser i de lokale aviser, både stof om tidligere elever og stof om udviklingen i byen. Det er accepteret af bladene. For en gangs skyld har vi så konstateret, at JydskeVestkysten i tre tilfælde har hentet inspiration fra årsskiftet. Så er der gjort lidt gengæld.

Der er allerede stof til artikler til det næste – det 82 sindstyvende årsskrift – i mappen. Så det kommer nok igen i 2012. Men spørgsmålet melder sig, om der også er penge nok til at sende det ud for portoen er høj nu. En forhøjelse af kontingentet ligger måske lige om hjørnet, hvis vi skal undgå underskud.  Det kan vi drøfte – måske senere i dag.

 

Elevsamfundets forsatte eksistens ligger os på sinde. Det går jo godt nu også selv om gennemsnitsalderen i bestyrelsen er betænkelig høj. Men det er et aktiv, at vi har det rart sammen og at hver især synes, det er sjovt at løse opgaverne. Og så har vi fået Frank Christiansen med i bestyrelsen. Han har straks fundet melodien og er nu vor hjemmeside-redaktør. Det har hurtigt medført, at vi har en mere oplysende hjemmeside, hvor man bl. a. nu kan gå ind og finde sig selv på det foto, der blev taget ved afgangen fra skolen. Og så er det lettere at få siden opdateret, fordi vi gør det selv. Skolens kontor hjalp os tidligere, men de har ofte meget andet at se til, så vi fornemmede, at de var glade for at blive fri.

 

Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen for indsatsen og et hyggeligt samarbejde.

Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:

 

Carl L. Callsen, 74 62 49 14
Mail
: carl(at)callsen.com

 

Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39
Mail
: ads(at)mail.tele.dk

 

 

Aabenraa Statsskoles Samfund © 2011

 

  Aabenraa Statsskoles Elevsamfund