AABENRAA STATSSKOLES SAMFUND

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Mandag, den 25. februar 2013  kl. 17 på Folkehjem

 

 

Dagsorden/Referat

Ud over bestyrelsen var der mødt 3 medlemmer, revisor og æresmedlem Aage Lauersen.

 

Generalforsamlingen indledtes med, at formanden Carlo Daus-Petersen udtalte nogle mindeord  om æresmedlem og tidligere formand Hans Schmidt.

 

Derefter gik genralforsamlingen over til dagsordenen.

 

Valg af dirigent

Carl Ludvig Callsen blev valgt.

 

Beretning.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning (se nedenfor), som blev enstemmigt godkendt.

 

Regnskabet.

Kasserer Jesper Mastrup forelagde regnskabet, som viste et overskud på godt 4000,- kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde forslag om nye vedtægter. Disse blev enstemmigt vedtaget uden debat.

 

Valg til bestyrelsen.

Carlo Daus-Petersen, Jesper Mastrup og Esther Buchreitz blev genvalgt.

 

Valg af revisorer.

Poul Hviid og Jens Peter Petersen blev genvalgt.

 

Eventuelt.

Ole Weile fortalte om de nyeste planer vedrørende ombygningen af Statsskolen.

Carlo Daus-Petersen lægger overskydende årsskrifter ud til lærere og elever på Statsskolen.

 

Formanden takkede de fremmødte for den interesse de viser elevsamfundet.

 

Herefter indfriedes løftet om et solæg med en øl og en snaps.

 

BESTYRELSENS BERETNING TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Elevsamfundets fremtid – og ve og vel – har ofte været til debat i bestyrelsen i de senere år.

En af grundene er, at medlemstallet langsomt daler og kun få melder sig ind. Og mange ældre falder fra.

En anden grund er, at behovet for at fastholde kontakten dimittenderne imellem tilgodeses gennem de sociale medier, hvis der overhovedet er et behov. Skolen - og dermed elevsamfundet - træder i den forbindelse i baggrunden.

I en sådan situation kunne man forlange, at bestyrelsen anstrenger sig for at gøre elevsamfundet attraktivt for vore dages unge og for de dimittender, der er med til blandt andet 25 års jubilæer.

Når vi har taget kontakt til de yngre grupper om medlemskab, får vi som regel spørgsmålet: ”Jamen hvad får jeg ud at være medlem?”  - ”Sikkerhed for, at du inviteres til jubilarsammenkomst og et årsskrift, hvor du kan læse om skolen, om Aabenraa og spændende artikler af forskellig art” er vort svar!

Det er ikke nok til at få nye medlemmer ind!

Ikke desto mindre har vi igen besluttet, - sidst på et hyggeligt bestyrelsesmøde i onsdags, den 20. februar, - at vi vil fortsætte; - elevsamfundet skal fortsat bestå. Og vi må bestræbe os på hen ad vejen at tilpasse os de herskende vilkår.

Vi har derfor været vore vedtægter igennem og ændret dem. De fremlægges til godkendelse her i dag! Her vil jeg blot nævne formålet:

- at arrangere jubilarsammenkomster hvert år i juni

- at udgive et årsskrift hvert år i december

- at uddele en pengegave hvert år til en af årets dimittender

- at opretholde et kartotek over alle dimittender fra skolen.

Det nye er, at vi vil uddele en pengegave til en dimittend – Dermed fremstår vi mere synlige ved dimissionen og vor berettigelse understreges i en ny sammenhæng.

Vi har drøftet bestyrelsesmedlemmernes opgaver og fordelt dem passende mellem os og under hensyntagen til, at de lidt ældre medlemmer af bestyrelsen efterhånden nedtrapper og afgiver opgaver til yngre og evt. nye medlemmer.

Vi har drøftet, om Jubilararrangementet skal ændres. Men det er vor vurdering, at den model, vi har brugt i de sidste mange år er god og giver jubilarerne nogle rammer, som de sætter pris på.

Vi lægger også en lidt ændret linje for redigering af årsskriftet. Vi vil lægge vægt på at skaffe gode – helst unikke – artikler gerne skrevet af gamle elever og så lidt om hændelser i Aabenraa. Ellers som de senere år med stof om og fra skolen og jubilarsammenkomsterne.

 

Ser vi på 2012, så fik jubilardagen igen et godt forløb med igen ca. 200 glade jubilarer. Årsskriftet blev forsinket og er først sendt ud her omkring 1. februar. Det er der to grunde til. Som følge af en del andre opgaver kom jeg for sent i gang. En anden grund var, at vi ville lave det grafiske arbejde selv, og her overvurderede vi computerprogrammernes kapacitet, så vi ikke kunne indhente den første forsinkelse. Til gengæld sparede vi en del penge ved trykningen, og det bliver endnu bedre til næste år af to grunde:

Vi har fået tilsagn fra Lektor Jens Ingwersen, som er gået delvis på pension, om at han vil påtage sig lay-out opgaven, og at vi anskaffer et program, som er velegnet til opgaven.

 

Hjemmesiden har fået ny adresse og er rimelig opdateret. Adressen er www.aabenraasamfundet.dk

Her kan man nu også finde de gamle dimittendfotos helt tilbage til slutningen af 1930erne. Man kan finde invitationer til generalforsamling og jubilararrangement og beretninger herfra med fotos. Endvidere kan man her anmelde adresseændring og melde sig som nyt medlem. Hjemmesiden er i takt med tiden og vil efterhånden være et godt redskab til at kommunikere med medlemmerne på.

Vi regner med at udbygge den i år, således at årets jubilarer vil kunne slå op og se hvem der har tilmeldt sig arrangementet.

 

Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen for indsatsen og et hyggeligt samarbejde.

Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:

 

Carl L. Callsen, 74 62 49 14
Mail
: carl(at)callsen.com

 

Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39
Mail
: ads(at)mail.tele.dk

 

 

Aabenraa Statsskoles Samfund © 2011

 

  Aabenraa Statsskoles Elevsamfund