Vedtægter

for Aabenraa Statsskoles Elevsamfund

 

§ 1

Foreningens navn er: Aabenraa Statsskoles Elevsamfund. (Aabenraa Samfundet)

§ 2

Foreningens formål er at bevare kontakten mellem dimittender fra Aabenraa Statsskole.

Formålet tilgodeses ved:

- at foreningen hvert år i juni – i samarbejde med skolen - arrangerer jubilarsammenkomst for blandt andet

  25, 40, 50, 60, 65 og 70 års jubilarer.

- hvert år i december at udgive et årsskrift.

- hvert år at uddele en pengegave til en af årets dimittender.

- at opretholde et kartotek over alle dimittender fra Aabenraa Statsskole.

 

§ 3

Som ordinære medlemmer optages tidligere og nuværende elever og lærere ved Aabenraa Statsskole.

 

§ 4

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes årligt inden udgangen af februar med følgende dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning

3.     Regnskabet og beslutning om kontingent

4.     Indkomne forslag

5.     Valg til bestyrelsen jfr. Vedtægternes § 5.

6.     Valg af 2 revisorer

7.     Eventuelt

 

Evt. forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Generalforsamlingen er absolut beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

 

 § 5

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Hvert andet år afgår 4 henholdsvis 3 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med Formand, næstformand, sekretær, kasserer og kartoteksfører.

 

§ 6

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen.

Regnskabsåret er fra 1.10. til 30.9.

 

§ 7

Hvis generalforsamlingen beslutter at ophæve foreningen, skal midlerne tilgå Aabenraa Statsskole, som samtidig pålægges en forpligtigelse til at anvende midlerne til studiestøtte til dimittender fra skolen.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 2013

Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:

 

Carl L. Callsen, 74 62 49 14
Mail
: carl(at)callsen.com

 

Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39
Mail
: ads(at)mail.tele.dk

 

 

Aabenraa Statsskoles Samfund © 2011

 

  Aabenraa Statsskoles Elevsamfund