Referat fra ordinær generalforsamlingen 2010

Mandag, den 25. januar 2010

 

Dagsorden/Referat
Der var mødt 3 medlemmer ud over bestyrelsen

Valg af dirigent
Hans Schmidt blev valgt med akklamation

 

Beretning
Formandens beretning blev godkendt.
Under drøftelsen af beretningen kom der forslag om at elevsamfundet burde undersøge mulighederne for at kunne tilbyde medlemmer er studielegat. Bestyrelsen vil arbejde videre hermed.
I beretningen foreslog formanden, at jubilarsammenkomsten fra 2011 gennemføres i august måned - omkring skolens fødselsdag - fordi der i juni måned er megen travlhed i forbindelse med eksamener.
Forsamlingen støttede ideen.

Der var også forslag om, at 70 års jubilarer og opefter i fremtiden kan deltage gratis i arrangementet.

 

Regnskabet
Kassereren Jesper Mastrup gennemgik regnskabet som i år dækker perioden fra 1.11.08 til 31.12.09 fordi vi omlægger perioden til kalenderåret. Driften viser et overskud på 8.120 kroner og status viser en egenkapital på 204.903 kroner. Regnskabet blev godkendt.

 

Valg til bestyrelsen
Hans Schmidt, Anne Dorte Schmidt, Carl Ludwig Callsen og Elisabeth Hertzum blev genvalgt.

 

Eventuelt.
Der udspandt sig en kort drøftelse om Elevsamfundets fremtidige eksistens. Grundlaget for det fremtidige virke er først og fremmest de årlige jubilararrangementer, og vi må nok konstatere, at uden årsskrift ingen medlemmer. Men vi har dog endnu ca. 750 medlemmer.

Ved et bestyrelsesmøde i foråret vil vi drøfte elevforeningens fremtid, herunder også om det er nødvendigt i fremtiden at afholde en generalforsamling.

Som sædvanlig var der en god hyggesnak med øl og solæg efter generalforsamlingen.

 

BESTYRELSENS BERETNING TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG, DEN 25. JANUAR 2010

 

Tiderne skifter, og vi konstaterer, at interessen for at deltage i jubilararrangementet er god. Det er 25 års jubilarer og opefter, der melder sig, og vi iagttager, at de er mere ivrige for at samle klassekammeraterne til jubilæum end de foregående år. Det spiller vi lidt på, idet vi forsøger at hverve medlemmer blandt disse hold. Således mailede vi til de jubilæums-deltagere, som ikke er medlem af elevsamfundet og opfordrede dem til at melde sig ind. Det gav en del nye medlemmer. Vi har netop gjort det samme i år, og afventer med spænding resultatet. Vi har ikke den samme opbakning fra10 års jubilarer, - det er vist naturligt - de har nok at gøre med at etablere sig på forskellig måde. Men de vil altid være velkomne, hvis de melder sig til os. Hvervning blandt dimittender giver ingen resultater, - det er vel også naturligt - de har nok at se til med at finde sig til rette med nye studier.

 

Vi overvejer at flytte vores jubilararrangement til august måned fra 2011 - til en passende lørdag tæt på skolens fødselsdag, den 23. august. Vi flytter på den måde væk fra den travlhed, der er med eksamener i juni måned, hvilket kunne medføre, at flere lærere vil være opmærksomme på jubilæerne og tage sig tid til at deltage. Jubilarerne vil gerne hilse på deres lærere fra dengang. Vi regner ikke med, at jubilarerne har problemer med, at vi ændrer tidspunktet. Det vil i hvert fald være en fordel for dem, der har en søn eller datter der bliver student i juni. - Lad os i dag høre generalforsamlingens mening herom!

 

Årsskriftet har nu en form, som vi regner med, det vil have i de kommende år. Det er redaktionens opfattelse, at der - ud over elevsamfundets egne arrangementer: jubilararrangement og generalforsamling - skal være stof fra skolens virke: Dimissionen med taler og fotos, oplysninger fra skolens hverdag, hændelser og elevpræstationer og gerne artikler fra lærere.

 

Vi synes også der skal være nogle interessante artikler, som i år, hvor vi har artiklen om Mojn og artiklen om Harald W. Lauesen. Der må være mange ”gamle elever” der kan præstere en interessant formidling gennem artikler i vort årsskrift. Det er en opfordring! - også til lærerne på skolen.

 

Så skal der være stof om de såkaldt ”gamle elever”. Det har vi hidtil kunnet hente i dagbladene, men det ville være et godt supplement, hvis vi fik oplysningerne direkte. Hvis klassekammerater til en, der har gjort sig gældende på et eller andet område, bliver opmærksom på det, så gi´ os et praj.

 

Årsskriftet udkommer i 900 eksemplarer - alle lærere og personale i øvrigt på skolen får et eksemplar. Vi har opgivet at give et eksemplar til alle dimittender. - Det er for fremmed for dem.

 

Hjemmesiden administreres fra skolens kontor. Det er vores plan, at den skal gøres mere aktiv, så man via hjemmesiden kan komme i direkte kontakt med os, f. eks. i forbindelse med forespørgsler om jubilæer. Det er en opgave vi skal i gang med snarest. Vi vil også bestræbe os på at det pågældende års jubilarers dimittendfotos vises på hjemmesiden i god tid før jubilæet.

 

Ellers er elevsamfundets situation uforandret. Vi har stadig ca. 750 medlemmer, hvoraf ca. 200 er livsvarige. Livsvarigt medlemskab kan man ikke opnå mere. Bestyrelsen arbejder hyggeligt og godt sammen. Op til jubilararrangementet er der meget at se til, men takket være Carl Ludwigs ihærdige indsats med adresserne og Dorte og Susannes og Jespers kontakt til jubilarholdene lykkes det jo ganske godt. Så jeg kan takke bestyrelsen for igen et års godt samarbejde.

Yderligere oplysninger og medlemsskab kan opnås ved henvendelse til:

 

Carl L. Callsen, 74 62 49 14
Mail
: carl(at)callsen.com

 

Anne-Dorte Schmidt, 74 62 95 39
Mail
: ads(at)mail.tele.dk

 

 

Aabenraa Statsskoles Samfund © 2011

 

  Aabenraa Statsskoles Elevsamfund